Eurocompact Ltd.
District “Buxton”, 14 “Kableshkov” Str.
Tel: 359 -02/ 955 97 43; 955 97 73 – Fax: 359-02/ 955 64 88
Contacto: Olga Toncheva
Email: office@eurocompact.bg
Sofia
Bulgaria